sigaltstack でシグナルハンドラ用の代替スタックを指定

SIGSEGV がうまくハンドルできない は代替スタックを指定すべきだったことを id:kazuhooku に教えてもらった。
こうしておけばスタックオーバーフローでも正しくシグナルハンドラが呼ばれる。
man sigaltstack にある例の通り。

  stack_t ss;
  ss.ss_sp = GC_malloc(SIGSTKSZ);
  if (ss.ss_sp == NULL) {
    fprintf(stderr, "setSignalHandler malloc failed\n");
    exit(-1);
  }
  ss.ss_size = SIGSTKSZ;
  ss.ss_flags = 0;
  if (sigaltstack(&ss, NULL) == -1) {
    fprintf(stderr, "setSignalHandler sigaltstack failed\n");
    exit(-1);
  }

  struct sigaction sa;
  sa.sa_flags = SA_SIGINFO | SA_ONSTACK;
  sigemptyset(&sa.sa_mask);
  sa.sa_sigaction = signal_handler;
  if (sigaction(SIGSEGV, &sa, NULL) != 0 ||
    sigaction(SIGTRAP, &sa, NULL) != 0 ||
    sigaction(SIGBUS, &sa, NULL) != 0 ||
    sigaction(SIGILL, &sa, NULL) != 0) {
    fprintf(stderr, "setSignalHandler sigaction failed\n");
    exit(-1);
  }